My TOys in tEre-tErRiTOrY
home | add bookmark - tEre - tErRiTOrY | Last update 13-04-2009 | counter stats |

Home > My Toys > U636
PCCW Hua Wei U636
詳 細:official site
購 自:Jan 2006
:: 網 站 連 結 ::

 

華為技術 - U636
鈴聲之王 - U636
鈴聲之王 - 用家意見
鈴聲之王 - 手機討論區
Pumb-pccw 3g trial
uWants 3G機討論

電訊盈科
inc - 華為 U636評測
U636演繹3G之美
太平洋電腦 - U636
PhoneDaily 手機報
新浪網-數碼生活
新華網介紹 u636
Engadget 介紹 u636

masyaka.ru
玩耍網站 - 手機遊戲
Lasyk.net s700
Uwants-手機娛樂場
MobileLife 遊戲介紹


MobileLife 短片分享
Mobile Life 圖型館
鈴聲之王 - 桌布
香港討論區 - 桌布
SUNDAY HK
Sogi! 電影轉檔教學-
插圖:「3G電話」- 轉載自蘋果日報- 無病呻吟 (24/1)
-

 

 
我 的 'toy' 記
U636 私 房 WallpaperJava 遊 樂 場 不 定 期 更 新

:: Wmv 轉 3gp,傑 出 手 機 影 片 播 放 轉 換 器 ::

介 紹 過 不 少 影 轉 換 器,亦 都 要 講 下 BenQ AV Convertor,這 個 轉 換 器 是 提 供 給 BenQ 的 S700 用 家 作 176 x 144 的 影 片 媒 體 製 作 用。

它 不 只 是 一 個 轉 換 器,還 是 一 個
3gp / Mp4 媒 體 播 放 器,簡 單 好 用。

好 用 的 東 西 當 然 要 借 來 用 喇,好 讓 我 把 網 上 找 到 的 *.wmv 檔 案 轉 成 3gp 放 入 去 U636 睇 哩。這 個 是 免 費 軟 件,可 以 把 完 以 下 格 式 轉 成 *,mp4 或 *.3gp 影 片,非 常 方 便 好 用 ,只 要 你 打 開 BenQ AV Convertor 並 選 擇 好 影 片,佢 會 幫 你 攪 定。

 • *.wmv  *.mpg  *.mpeg
 • *.mpe  *.dat  *.avi
 • *.mp4  *.3gp

當 中 AV Convertor 有 Options 給 你 調 節 影 片 影 音 質 素,不 過 於 手 機 一 般 播 放 的 話,全 部 用 番 Normal 設 定 就 可 以 啦,否 則 播 片 會 出 現 遲 滯 的。
2-Apr, 2005 Back to top


:: 華 為 極 速 GPRS Modem ::

剛 介 紹 完 :: 3G 流 動 數 據 ::,當 然 要 100% 用 盡 佢,因 為 始 終 U636 的 網 絡 軟 件 不 及 Palm 充 足,所 以 參 考 了 PUMB 討 論 區 裡 頭 的 師 兄 們 所 分 享 的 一 篇 「 3G 電 話 可 以 比 Palm 作 高 速 modem 用 嗎 」,立 即 設 定 好 手 上 的 U636,變 身 為 藍 芽 3g modem,連 接Palm Treo650 上 網 , 速 度 上 當 然 有 一 定 的 優 勢 喇,而 且 可 以 隨 時 上 網、Icq、Msn、仲 睇 埋 郵 件。

唯 一 要 擔 心 的,就 係 你 Gprs 的 費 用 啊 。下 面 好 讓 我 轉 載 有 關 設 定:首 先 要 打 開 U636 的 藍 芽 modem,從 功 能 表 >
數據 連 接 > Modem 設 定 > 藍芽 modem > 選 擇。

然 後 到
數 據 連 接 > 藍 芽 設 定 >藍 芽 開 關 > 開 啟 藍 芽。

現 在 你 部 U636 就 己 經 乖 乖 地 stand by 連 線。然 後 ,開 始 設 定 好 Treo 650 網 絡 設 定 喇,首 先 從
Launcher > Bluetooth > Setup Devices > Trusted Device > Add Device 裡 頭 加 入 Pair up U636 手 機 。開 一 個 新 連 線 設 定,於
pref > connection > new 加 入 新 Connection。

Name:
U636 ( 任 何 名 稱 )

Device:
*跟 上 面 U636 的 BT device 名 稱*
提 示:點 選 PC 之 前,請 先 行 選 擇 U636 的 device,因 為 若 先 選 擇 PC 的 話 有 機 會 選 不 到 U636

Connect to:
PC
Via:
Bluetooth
開 一 個 服 務 設 定,於 pref > network > new 加 入 新 Service。

Service:
Pccw ( 任 何 名 稱 )
Connection:
U636 *剛設定好的 Connection 名稱*
User Name:
INTERNET
Password:
*任何字串*

...繼 續 進 入 Details 設 定 頁 面

Fallback:
None
idle timeout:
Never

...繼 續 進 入 Advanced 設 定 頁 面...於 Advanced 設 定 頁 面

IP Address:
[V] Automatic
Query:
DNS [V]

...繼 續 進 入 Script 頁 面,設 定 Login Script

send: at+cgdcont=1,IP,"pccw"
提 示,不 能 輸 入 send: 後 之 script 的 話,先 選 OK 再 進 入 Script 繼 續 填 上

send CR:
send: atdt*99#
send CR:
End:己 經 完 成 Connection Service 的 設 定 , 現 在 已 經 可 以 按
Connect 進 行 連 線 , 不 過 你 想 一 試 Palm Blazer 上 網 的 話 , 要 依 下 面 設 定 好 Web Browser 的 Proxy 設 定 。
要 全 情 上 網,最 後 還 要 於
Blazer > Preferences > Set Proxy 裡 頭,依 下 面 資 料 設 定 好 Proxy server:

[v] Use custom proxy
Proxy Servers:
10.140.14.10
Port:
8080

現 在 你 可 以 開 啟 "Pccw" connect 連 線 上 網 , 你 會 留 意 到 U636 的 畫 面 會 出 現 一 個 三 箭 頭 藍 芽 數 據 標 誌 。12-Mar, 2005 Back to top


:: 3G 流 動 數 據 ::

如 果 你 用 緊 Pccw 又 想 換 部 新 3g 手 機 , 依 然 可 以 簡 單 地 設 定 好 3G 流 動 數 據 , 只 要 從 新 手 機 打 出 *101# 並 選 擇 您 的 手 機 型 號 , Pccw 便 會 傳 送 3G / MMS 設 定 訊 息 , 選 擇 及 配 置 後 便 會 幫 你 啟 動 所 需 設 定 。

收 費:若 未 登 記 流 動 數 據 月 費,收 費 依 每KByte $0.08 數 據 傳 送 量 計 算,毋 須 申 請。

3G 流 動 數 據 月 費 計 劃,用 戶 可 致 電
1833800 登 記


12-Mar, 2005 Back to top


:: 當 大 婆 Treo650 遇 上 二 奶 U636 ::

雖 然 平 日 主 要 用 U636 通 訊 , 但 係 都 要 袋 著 部 Palm Smartphone Treo650 查 看 短 訊 及 郵 件 。 轉 了 去 用 U636 一 段 時 間,最 大 苦 惱 就 係 輸 入 短 訊 文 字,可 能 被 Treo 的 Qwert 鍵 盤 寵 壞 了,現 在 要 從 那 九 個 數 字 鍵 上 輸 入 文 字 真 係 比 較 吃 力 。

星 期 天 於 Treo650 安 裝 了 MobileSMS
這 個 Palm 軟 件 可 以 跟 U636 連 線 , 從 Treo 的 通 訊 錄 裡 頭 選 擇 電 話 號 碼 ( 或 群 組 ) , 於 MobileSMS 編 輯 文 字 簡 訊 內 容 , 然 後 經 藍 芽 把 SMS 內 容 轉 送 到 U636 , 並 直 接 透 過 U636 發 送 出 去

對 我 來 說,用 Treo 鍵 盤 輸 入 英 文 字,又 或 者 從 螢 幕 手 寫 輸 入 中 文,比 起 直 接 從 U636 輸 入,省 下 不 少 打 字 時 間。

MobileSMS 除 了 管 理 簡 訊 之 外,還 可 以 預 先 輸 入 一 系 列 個 人 「罐 頭 訊 息」 方 便 即 時 發 送, 那 麼 你 便 可 以 儘 情 享 用 六 個 月 的 免 費 期 間,不 停 發 短 訊 俾 同 台 的 自 己 人 哩。

不 過 要 注 意,MobileSMS 跟 U636 是 不 能 成 功 執 行 「 下 載 簡 訊 」、「 撥 號 」及「 上 傳 電 話 簿 」等 功 能 。 ( 可 能 U636 記 憶 體 配 置 方 式 比 較 特 殊 )
首 先 從
Treo > Bluetooth > Setup Devices > Trusted Device > Add Device 裡 頭 加 入 U636 手 機 。從 MobileSMS 的 主 程 式 、 簡 繁 體 轉 換 表 及 內 碼 轉 換 表 一 併 安 裝 至 Treo 。

MobileSMS.prc - 主 程 式 (Palm)
TrBG5.pdb/TrGB.pdb - 內 碼 轉 換 表 (Palm)
STConvert.pdb - 繁 體 轉 換 表 (Palm)

從 Palm launcher 打 開 MobileSMS 後 會 見 到 所 有 通 訊 錄 聯 絡 人 及 電 號 號 , 你 可 以 於
功 能 表 > 設 定 > 電 話 簿 設 定 > 指 定 MobileSMS 只 顯 示 手 機 電 話 號 號 。

按 左 下 角 的 編 寫 標 誌 進 行 編 寫 簡 訊 。 每 個 英 文 短 訊 最 多 可 輸 入 160 字 , 若 包 含 中 文 字 的 話 , 最 多 可 輸 入 70 字 。 寫 好 短 訊 後 按 ,便 會 跟 U636 進 行 連 接 並 發 出。任 何 時 侯 於 MobileSMS 程 式 裡 頭 都 可 以 按 左 上 角 的 info 標 誌 , 它 會 指 示 你 所 有 功 能 及 操 作 。美 中 不 足 的 ,就 是 MobileSMS 不 支 援 U636 作 短 訊 下 載 , 所 以 你 只 可 以 翻 閱 已 發 出 的 短 訊 紀 錄 。12-Mar, 2005 Back to top


:: 來 電 及 視 像 轉 駁 ::

有 朋 友 問 起 來 電 及 視 像 轉 駁 的 設 定 , 所 以 加 多 一 篇 講 下 有 關 設 定 的 。 如 果 你 忘 記 帶 U636 出 街 , 可 以 打 個 電 話 去 Sunday 2113 8000 - 按 1 廣 東 話 ...進 行 遙 控 飛 線 , 那 麼 便 不 會 錯 過 整 天 的 來 電 啦 。

 1. 通 話 中 來 電 接 待
  • 啟 動:**43#
  • 取 消:#43#

 2. 所 有 電 話 及 視 像 轉 駁
  • 啟 動:**21* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##21#
  • 查 詢 狀 態:*#21#

 3. 無 人 接 聽 ,電 話 及 視 像 自 動 轉 駁
  • 啟 動:**61* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##61#
  • 查 詢 狀 態:*#61#

 4. 無 信 號 / 關 機 ,電 話 及 視 像 自 動 轉 駁
  • 啟 動:**62* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##62#
  • 查 詢 狀 態:*#62#

 5. 繁 忙 / 通 話 中 來 電 及 視 像 轉 駁
  • 啟 動:**67* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##67#
  • 查 詢 狀 態:*#67#

  • 如 果 想 啟 動 無 人 接 聽 來 電 轉 駁 (**67*) 而 又 不 啟 動 未 能 接 通 來 電 轉 駁 (**62*) , 還 需 要 先 按 「 *43# 」 以 啟 動 來 電 接 待 ( 如 果 有 申 請 的 話 ) , 否 則 第 二 個 電 話 根 本 不 能 入 線 , 有 飛 等 於 無 飛 。
 6. 啟 動 所 有 轉 駁 功 能 ( 包 括 21,61,62,67 )
  • 啟 動:**002* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##002#

 7. 啟 動 所 有 轉 駁 功 能 ( 包 括 61,62,67 )
  • 啟 動:**004* 電 話 號 碼 #
  • 取 消:##004#

 8. 延 遲 無 人 接 聽 轉 駁

  秒 數 只 限 :
  5、10、15、20、25、30
  • 啟 動:**61* 電話號碼 ** 秒數 #
  • 啟 動:**002* 電話號碼 ** 秒數 #
  • 啟 動:**004* 電話號碼 ** 秒數 #

其 他 各 台 的 遙 控 來 電 轉 駁 的 電 話 號 碼,唔 記 帶 電 話 出 街 就 可 以 飛 番 條 線 出 來 啦:

網絡商 致電 注意 取消方法
SUNDAY 21138000 按指示輸入指令 須用手機取消
新世界 178009 按指示輸入指令 手機或電話
萬眾 29458888 開啟按1,5,1 取消按1,5,2
香港電訊 90201803 首次從手電開啟 手機或電話
One2Free 92671233 首次從手電開啟 手機或電話
數碼通 28802688 1132後輸入密碼 1132
和記電訊 1752222 按指示輸入指令 須用手機取消

 

5-Mar, 2005 Back to top


:: 快 速 搜 尋 其 他 pccw 3g 用 家 朋 友 ::

既 然 頭 六 個 月 同 台 之 間 免 費 發 送 MMS , 得 閒 就 會 send MMS 短 片 或 圖 片 給 人 地 。

我 就 於 u636 電 話 簿 裡 頭,把 所 有 用 緊 pccw 3g 的 朋 友 的 名 字 最 後 加 入
-ggg ,例 如 Hanry-ggg。到 我 發 送 MMS ( 或 SMS) 時,可 以 輸 入 按 ggg 就 隨 即 顯 示 出 所 有 pccw 3g 的 老 友 記 啦 , 唔 使 逐 頁 逐 頁 搜 尋 。

 

5-Mar, 2005 Back to top


:: U636 國 王 的 新 衣 ::

今 天 趁 holahola 帶 小 弟 去 深 水 步 買 HDD,順 道 跑 去 葵 涌 廣 場,因 為 記 得 鈴 聲 之 王 有 會 員 介 紹 過 手 機 保 護 貼,於 是 貪 得 意 順 道 幫 手 上 的 U636 加 番 張 保 護 貼。呢 間 M-Sticker 魔 法 貼 都 有 好 多 款 式 俾 你 選 擇,高 達、迷 彩、Gucci 格 仔 紋 等 都 有,我 就 選 擇 了 呢 款 童 子 軍 花 款 ( $128 貼 底 面 蓋 ),由 杜 師 傅 幫 我 加 工,不 到 二 十 分 鐘 就 有 得 取 機,效 果 唔 錯,如 果 佢 幫 我 貼 埋 機 身 裡 面 仲 好 啊。


26-Feb, 2005 Back to top

 


:: U636 全 螢 幕 320 x 240 影 片 播 送 ::

下 面 我 的 舊 文 章 - 「 轉 影 片 入 去 U636 - 攜 帶 動 畫 變 換 君 」曾 經 介 紹 過 把 mpeg, mov, avi 等 格 式 的 影 片 轉換成 3gp 格 式 入 去 U636 睇。

其 實 手 上 己 經 有 不 少 由 我 部 DC Panasonic FX-7 影 低 的 *.mov 格 式 320 x 240 短 片,最 近 我 都 把 短 片 都 轉 換 成 左 176 x 144 *.3gp 格 式 放 入 去 U636 跟 朋 友 分 享,因 為 一 路 用 開 大 螢 幕 的 Treo650,依 家 要 響 U636 睇 176 x 144 影 片,只 得 半 個 畫 面 又 真 係 太 細 吧。

不 過 經 鈴 聲 之 王 U636 討 論 區 的 師 兄 們 指 點 後,才 明 白 要 響 U636 播 放 到
全 屏 320 x 240 影 片 的 話, 就 一 定 要 控 制 Frame Rate 於 10~11 fps 以 及 調 低 bit rate 值,否 則 部 手 機 唔 夠 應 付 320x240 影 片。其 實 大 家 用 番「攜 帶 動 畫 變 換 君」,只 要 下 載 我 呢 個 設 定 檔 案 Transcoding_3GPP_U636.ini,放 入 去 3GP Converter 的 "default_setting" 檔 案 夾 裡 頭,跟 著 執 行 Setup.exe 選 擇 好 呢 一 個 專 為 U636 的 設 定,之 後 就 唔 駛 再 執 行 設 定,下 次 轉 片 直 接 進 入 3GP_Converter.exe 就 可 以 轉 戲 入 去 U636 睇 啦。

我 的 轉 換 設 定:screen=320x240,frame rate=11fps,bit rate=280,channel=mono, audio=48Kbps

至 於 詳 細 有 關 如 何 使 用 攜 帶 動 畫 變 換 君 3GP Converter , 依 家 唔 多 講 啦,就 睇 番 下 面 的 文 章 「 轉 影 片 入 去 U636 - 攜 帶 動 畫 變 換 君 」吧。

記 著 響 U636 播 放 影 片 時,要 按 左 邊 功 能 鍵
「 原 尺 寸 」先 可 以 打 橫 睇 到 全 螢 幕 320 x 240 啊 ( 就 好 似 上 面 幅 相 片 一 樣 )。


進 入 3GP_Converter 的 程 式 檔 案 式,把下載後的 Transcoding_3GPP_U636.ini,放 入 去 3GP Converter 的 "default_setting" 檔 案 夾 裡 頭 。


複 製 後 會 見 到 Transcoding_3GPP_U636.ini,其 實 這 個 *.ini 設 定 檔 案 指 定 了 3GP Converter 的 轉 換 參 數。

若 是 你 用 Notepad 打 開 這 個 Transcoding_3GPP_U636.ini 可 以 見 到 以 下 內 容 及 轉 換 設 定,這 裡 簡 單 講 一 下,你 有 興 趣 的 話 可 以 去 作 者 的 攜 帶 動 畫 變 換 君 網 站 學 下,自 己 更 改 一 個 適 合 你 的 參 數 啊。


[Info]
Title=U636 3GPP+AAC General Setting
TitleE=General: 3GPP+AAC General Setting for U636
Description=It is a setting that turns to a U636 phone.
DescriptionE=It is a setting that turns to a U636 phone.

[Item0]
Title=QVGA (320x240) Normal quality 11fps(bitrate:280) Mono
TitleE=QVGA (320x240) Normal quality 11fps(bitrate:280) Mono
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -bitexact -vcodec mpeg4 -fixaspect -s 320x240
(← "-s" 畫 面 尺寸 ) -r 11 (←"-r" frame rate設 定 )-b 280 (←"-b" bit rate 設 定 ) -acodec aac -ac 1(←"-ac" channel 聲 道 設 定:1=Mono, 2=Streo ) -ar 16000 (←"-ar" Sampling rate 取樣 設 定:16KHz ) -ab 48 (←"-ab" 音 質 設 定:48kbps ) -f 3gp -muxvb 64 -muxab 32 "<%TemporaryFile%>.3gp""
Command1=""<%AppPath%>\cores\QT3GPPFlatten" "<%TemporaryFile%>.3gp" "<%OutputFile%>.3gp" -c QT_3GPP(MobileMP4)_QVGA_AAC.ini"
Command2="rm "<%TemporaryFile%>.3gp""

執 行 3GP Converter 的 Setup.exe ,選 擇 好 如 上 圖 這個 專 為 U636 修 訂 的 設 定。( 除 非 要 更 改 轉 換 設 定 以 後 轉 片 就 唔 駛 再 執 行 Setup.exe 設 定 )

依 家 直 接 進 入 3GP_Converter.exe 就 可 以 轉 戲去 *.3gp 格 式 入 去 U636 睇 啦。


26-Feb, 2005 Back to top


:: U636 睇 eBook 小 說 文 章 ::

趁 週 未 假 期,今 日 試 了 用 WinHTTrack 「撈」了 整 份 成 報 放 入 去 U636 睇,其實 U636 並 沒 有 什 麼 電 子 書 程 式,只 是 用 番 網 頁 瀏 覽 器 去 顯 示 txt、htm等 文 件 吧 了。

最 初 把 htm 放 入 去 U636 就 發 現 了 亂 碼 的 問 題,原 來 是 htm 裡 頭 並 沒 有 指 明 文 件 的 編 碼,若 果 html 的 header 裡 頭 沒 有 標 明 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5"> 的 話,U636 就 分 辨 不 到 文 章 的 Big-5 字 體 而 出 現 亂 碼

所 以 如 果 你 只 係 放 一 些 TXT 檔 案 入 去 U636 睇 的 話 ,每 次 都 要 自 行 設 定 好 Big-5 編 碼 ( 目 錄 > 9. 設定 > 7. 編 碼 ) 及 重 新 刷 新 ( 目 錄 > 7. 刷 新 ) 一 次,都 幾 麻 煩。

所 以 如 果 你 有 一 些 文 章 或 者 小 說 要 放 入 去 U636,就 要 使 用 htm格 式,若 你 對 html 又 無 特 別 認 識 的 話,
把 txt 文 件 拖 曳 去 IE 瀏 覽 器,然 後 另 存 新 檔 為 html 格 式 就 可 以,簡 單 又 方 便

跟 著 ,把 html 文 件 經 藍 芽 或 者 U636 PC 助 手 放 入 去 U636 的 「ebook 電 子 書」檔 案 夾 裡 頭 就 可 以 隨 時 慢 慢 睇 喇,最 好 係 唔 駛 次 次 都 自 行 更 正 編 碼 設 定。 注 意:不 能 從 Memory Card  直 接 打 開 電 子 書 的
1.把 手 上 txt 格 式 的 小 說 文 件 拖 曳 去 IE 瀏 覽 器,然 後 就 按「檔 案」>「另 存 新 檔」。2.記 著 要 選 擇 存 檔 類 型:「HTML 檔 (*.htm, *.html)」,填 上 檔 案 名 稱 時,要 用 英 文 字 元 不 要 加 入 空 間 附 號 等,U636 好 像 是 不 支 援 中 文 檔 案 名 稱 。3.把 HTML 檔 案 經 P C 助 手 放 入 去 「eBooks」 資 料 夾,或 者 經 S D 咭 複 製 過 去「電 子 書」資 料 夾 裡 頭

你 就 可 以 隨 時 從 U636 進 入 「資 料 庫」>「電 子 書」選 擇 及 閱 讀 小說 啦。4.若 果 你 用 Notepad 打 開 剛 才 的 htm 檔 案,第 四 行 附 近 應 該 包 括 了 此 行,<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">,所 以 唔 駛 次 次 響 U636 睇 電 子 書 都 要 自 行 更 正 編 碼 設 定。。

2-Feb, 2005 Back to top


 
:: U636 *.3gp 電 影 轉 換 ::

用 U636 拍 片 最 好,15 秒 左 右 的 短 片 只 佔 去 300KB 空 間,剛 好 可 以 經 MMS 彩 訊 發 出 去 給 其 他 PCCW 3G 老 友 記 睇,時 間 長 的 影 片 還 可 以 經 藍 芽 或 電 郵 跟 朋 反 分 享,非 常 方 便。

3gp 的 影 片 可 以 下 載 Apple 的 Quick Time 程 式 播 放,若果你 要 把 3gp 影 片 轉 到 到 其 他 格 式,就 要 靠 其 他 軟 件 幫 手。

這 個 時 候 又 借 用 番 My tOys - Treo650 介 紹 過 的 miksoft.net 免 費 軟 件 Mobile 3GP converter 可 以 幫 到 手 , 它 是 一 個 圖 像 介 面 運 用 了 3GPtoRawAVI converter 的 轉 換 技 術 , 把 *.3GP 的 影 片 輸 出 至 *.AVI 格 式 。

由 於 輸 出 的 AVI 屬 於 無 添 加 的 RAW 格 式,所 以 檔 案 會 比 較 大,例 如 176 x 144 的 29 秒 的 影 片,輸 出 的 AVI 為 33MB !

所 以 基 本 上,我 們 必 須 使 用 下 面 文 章 介 紹 過 的 媒 體 轉 換 程 式 Virtual Dub,要 再 進 行 一 次 AVI 優 化 轉 換,減 低 檔 案 容 量 才 能 傳 送 給 人 家。1.首 先 打 開 Mobile 3GP Converter,於 Single File Conversion 部 份 選 擇 你 的 *.3GP 影 片,注 意 檔 案 途徑 及 名 稱 儘 量 使 用 英 文 字 。2.轉 換 成 功 之 後,會 出 現 Done 畫 面 通 知3 . 跟 著 把 剛 才 輸 出 的 AVI 影 片 進 行 優 化,從 Virtual Dub 打 開 Avi 檔 案,這 時 你 會 見 到 兩 個 Input / Output 畫 面。

不 用 花 太 多 時 間 玩 弄 這 個 VirtualDub ,跟 著 下 面 設 定 好 Video 及 Audio 就 得 啦 。4. 先 到 Menu : Video > Compression 選 擇 一 種 視 像 壓 縮 方 法 , 例 如 較 流 行 的 DivXR Codec DivX 下 載 ), 按 OK 之 前 入 去 Configure 睇 下 , 一 般 來 說 以 Standard 表 現 、 500~700Kbps BitRate 、 以 及 1-pass Encode 設 定 已 經 足 夠 。

4. 先啟動 Menu : Audio> Full processing Mode,後跟著進入 Audio> Compression 選 擇 一 種 音 效 壓 縮 方 法 , 例 如 普 遍 的 MPEG Layer 3 (Mp3) ,選 擇 16kBit/s 8KHz Mono 設定。


5. 攪 定 後 就 可 以 Menu : File > Save as AVI 輸 出 影 片 , 比 如 說 剛 才 29 秒 的 Avi 影 片 , 便 可 以 由 33MB 減 低 至 2MB 啦。

因 為 我 通 常 介 紹 免 費 軟 件 為 主,唔 想 咁 煩 的 話,就 要 試 下 ImTOO 3GP Video Converter ,它 可 以 進 行 AVI, MPEG, RM, MP4, MOV, WMV, AVI 至 3gp 格 式,又 或 者 從 3gp 直 接 轉 換 去 AVI, MPEG 格 式。19-Feb, 2005 Back to top


:: U636 私 房 桌 布,貼 新 牆 紙 ::

下 面 雖 然 寫 了 一 段「 裁 番 張 牆 紙 」分 享 了 一 點 u636 上 剪 裁 牆 紙 的 心 得,外 面 都 有 好 幾 個 討 論 區 裡 面 都 可 以 找 到 不 少 精 美 的 wallpaper。

不 過 趁 幾 天 新 年 假 期,把 以 前 收 集 下 來 的 圖 片 剪 裁 一 些 240x320 的 桌 布,空 閒 時 就 幫 部 u636 換 下 畫 。 留 意 一 下,連 我 家 的 史 納 沙 小 狗 都 做 埋 主 角 哩。

若 喜 歡 我 的 「 私 房 桌 布 」 , 於 圖 片 上 右 按 滑 老 鼠 鍵 選 擇 「 另 存 圖 片 」 就 可 以 啦 。

2-Feb, 2005 Back to top


:: 別 忘 了「1」快 速 鍵 回 撥 留 言 信 箱 ::

別 忘 記 設 定 番 「 1 」 這 個 預 留 給 留 言 信 箱 的 快 速 鍵 , 到 「 訊 息 中 心 」 > 「 設 定 」 > 「 留 言 信 箱 號 碼 」 裡 頭 打 入 *90 確 定 便 可 以,平 時 致 電 話 時 長 按 1 便 會 接 通 留 言 信 箱。使 用 電 訊 盈 科 手 機:

 1. *92 OK快速接駁留言信箱目錄。
 2. *90 OK直接聽取留言。
 3. 使用任何音頻電話:

  致電
  63880000 > 按1收聽留言信箱功能


2-Feb, 2005 Back to top


:: 藍 芽 接 收 音 樂 鈴 聲 ::

一 班 朋 友 食 飯 把 玩 著 手 機 時 , 一 定 會 經 藍 芽 交 流 各 自 手 上 的 圖 片 、 影 片 及 有 趣 鈴 聲 等 , 於 U636 接 收 檔 案 , 所 有 檔 案 都 會 被 放 入 去 「 收 件 夾 」 裡 頭 。

如 果 你 要 把 剛 接 收 到 mp3 或 midi 鈴 聲 設 定 為 手 機 來 電 聲 , 只 要 從 收 件 夾 複 製 到 「 音 樂 > 下 載 」 裡 , 再 到 操 作 模 式 設 定 便 可 以 喇 。


↖接 收 鈴 聲 後,進 入「資 料 庫」↑ 所 有 接 收 的 檔 案 都 會 被 放 進 去「收 件 夾」裡 頭,進 入 去「收 件 夾」並 選 擇 有 關 檔 案,↗ 按 「目 錄」選 擇「2. 剪 切」或 者「3. 複 製」。

一 般 若 果 你 唔 需 要 保 留 該 檔 案 於 收 件 夾 , 可 以 選 擇 剪 切 把 它 搬 走 吧。


↖ 回 到 「資 料 庫」頁 面 ,↑ 並 進 入 「音 樂」> 「下 載」,跟 著 按「目 錄」選 擇 ↗ 「4. 粘 貼」把 剛 才 選 擇 好 的 鈴 聲 檔 案 搬 到 這 兒。


↖ 於 功 能 表 進 入「3. 操 作 模 式」,選 擇 你 的 鈴 聲 模 式 並 按 「編 輯」修 改,↑ 選 擇 有 關 鈴 聲 設 定 後,↗ 你 就 可 以 從「下 載 鈴 聲」裡 頭 見 到 剛 才 你 接 收 的 鈴 聲 音 樂 啦。


2-Feb, 2005 Back to top


:: 人 手 跟 藍 芽 耳 機 連 線 ::

U636 要 配 搭 藍 芽 耳 機 玩 視 像 先 至 方 便,個 鏡 頭 擺 遠 一 點 都 可 以。不 過,當 你 隻 藍 芽 耳 機 跟 U636做 好 配 對 pairing 之 後,每 次 開 啟 藍 芽 耳 機 都 要 人 手 連 接 u636 先 至 可 以 用 得 到 啊。

開 啟 耳 機 及 U636 的 藍 芽 之 後,還 要 從 U636 的 功 能 表 的「數 據 連 接」>「藍 芽 設 定」>「設 備 列 表」裡 頭 選 擇 你 的 藍 芽 耳 機,跟 著 按「目 錄」選 擇「連 線」先 至 完 成 耳 機 連 接 。連 接 成 功 之 後 會 有 一 個 耳 機 標 誌 於 螢 幕 頂 端,做 唔 到 自 動 耳 機 搜 索 及 連 接 好 似 有點 美 中 不 足 哩。
2-Feb, 2005 Back to top


:: 跟 朋 友 分 享 錄 音 檔 (AMR to WAV to MP3) ::

U636 真 係 好 鬼 正 , 蓋 上 外 殼 都 可 以 隨 時 按 下 機 身 右 邊 的 錄 音 鍵 即 時 進 行 錄 音 , 神 不 知 鬼 不 覺 地 把 有 趣 的 對 話 錄 低 。

不 過 U636 跟 機 就 唔 無 AMR 播 放 器 , 你 可 以 下 載 Nokia Multi-Media Convertor Pro 2.0 或 者 Quick Time 去 播 番 錄 了 的 AMR 檔 案 。

如 果 你 要 跟 朋 友 分 享 錄 音 檔 , 我 介 紹 一 個 簡 單 易 用 , 最 緊 要 係 免 費 的 Miksoft - Mobile AMR converter , 把 Amr 檔 案 轉 換 成 一 個 較 普 遍 的 Wav 格 式 吧 。


↖ 首 先 要 經 「PC 助 手」,從 進 多 媒 體 > Music 檔 案 夾 裡 頭 把 有 關 錄 音 檔 複 製 到 Desktop PC 去。


↖ 從 Miksoft.net 下 載 及 安 裝 好 Mobile AMR Convertor 之 後 , 執 行 時 會 見 到 以 下 畫 面 , 選 擇 左 上 角 的 AMR to WAVE 的 選 項 。


↖ 跟 著 到 你 的 PC 硬 盤 點 選 AMR 檔 案 , 記 著 要 避 免 包 括 中 文 字 的 路 徑 (file path) , 例 如 桌 面 等 。 我 就 建 議 你 特 別 開 一 個 文 件 夾 於 C:\U636 就 一 定 無 問 題 啦 。


↖ 點 選 後 確 認 一 下 檔 案 名 稱 , 以 及 輸 出 檔 案 的 位 置 , 如 果 你 唔 去 改 , 就 會 輸 出 到 同 一 個 文 件 夾 裡 頭 。 接 著 按 Convert Now 便 開 始 。↖ 轉 換 開 始 中,會見 到 Nbr Of Frame 等 資 料。
完 成 後 會 出 現 如 上 的 Finish 畫 面。


↖ 依 家 你 可 以 double click 剛 轉 換 好 的 Wav 檔 , 就 可 以 從 Winodws Media Player 播 放 啦 , 又 或 者 從 Email 送 一 份 copy 給 你 的 朋 友 哩。

如 果 想 再 進 一 步 把 Wav 轉 換 成 Mp3 檔 , 其 實 市 面 上 有 各 式 各 樣 的 音 樂 軟 件 , 例 如 我 於 My tOys - iPod 介 紹 過 的 CDex 等 , 今 次 我 就 介 紹 這 個 著 名 免 費 軟 件 Audacity , 它 支 援 錄 音 編 輯 等 , 更 主 要 可 以 轉 換 WAV, AIFF, AU, and Ogg Vorbis 格 式 , 更 可 以 匯 入 MPEG 2/3 音 訊 及 輸 出 MP3 ( 需 要 安 裝 Lame 編 碼 器 ) 格 式 。

其 實 MP3 轉 換 主 要 係 由 LAME 負 責,不 過 借 用 Audacity 的 介 面 令 轉 換 程 序 簡 化 罷 了。
↖ 先 下 載 最 新 版 本 的 Audacity,並 安 裝 好


↖ 要 輸 出 至 Mp3 還 要 下 載 這 個 Lame Mp3 encoder,解 壓 後 把 lame_enc.dll 放 進 去 C:\Program Files\Audacity 裡 頭。


↖ 執 行 Audacity , 並 打 開 有 關 Wav 檔 案 , 可 以 見 到 以 上 畫 面 , 跟 著 從 工 具 列 選 擇 「 檔 案 」 > 「 匯 出 為 Mp3 」 , 便 可 以 直 接 把 Wav 輸 出 至 Mp3 於 同 一 個 文 件 夾 裡 頭 。


↖ 第 一 次 匯 出 至 Mp3,Audacity 會 查 詢 LAME MP3 編 碼 器 的 位 置,若 剛 才 你 已 經 把 lame_enc.dll 放 進 去 C:\Program Files\Audacity,只 要 點 選 一 次 定 位 便 可 以。Wav to Mp3 轉 換 亦 隨 即 完 成 啦。29-Jan, 2005 Back to top


:: 轉 影 片 入 去 U636 - 攜 帶 動 畫 變 換 君 ::

My Toys - Treo650 都 介 紹 過 這 一 個 頂 好 的 3gp 轉 片 工 具 , 好 在 操 作 簡 單 , 話 咁 快 幫 你 把 有 趣 短 片 轉 落 去 U636 慢 慢 睇 。

轉 好 影 片 後 可 以 直 接 放 入 SD 咭,或 者 經 「PC 助 手」 , 把 檔 案 拖 曳 去 「 Inbox 」 或 者 「 Memory Card 」 裡 頭 ,就 可 以 即 刻 睇 片 啦。

先 介 紹 番 這一 個 由 日 本 Mobile Hackerz 出 品 的 「 攜 帶 動 畫 變 換 君 」 - 3GP Converter , 一 個 3GP 等 影 片 檔 案 轉 換 程 式 , 簡 單 易 用 , 特 別 是 3GP 格 式 檔 案 容 量 細 , 質 素 而 且 不 俗 。 3GP Converter 己 經 預 設 一 系 列 的 輸 出 格 式 , 就 連 PSP 亦 在 內 。 注 意 要 先 安 裝 QuickTime 6.5.2AviSynth 2.5 以 上 版 本。

至 於 rmvp 檔 , 首 先 要 安 裝 Real alternative codecs , 轉 換 前 把 檔 案 名 稱 由 *.rmvb 改 為 *.avi 就 可 以 試 下 進 行 轉 換 。 不 成 功 的 話 就 試 下 先 用 RM converter 轉 換 , 才 使 用 3GP Converter 輸 出 Mpeg4 。- Setup.exe

1.首 次 執 行,先 到 Setup.exe 去 設 定 所 需 之 媒 體 輸 出 格 式, 就 以 3GPP 配 搭 ACC 音 訊 格 式 進 行,最 下 方 可 選 擇 介 面 語 言。↓↓- 3GP_Convertor.exe

2.設 定 後 就 不 用 再 執 行 Setup.exe , 直 接 使 用 3GP_Converter.exe , 先 選 擇 好 畫 面 大 小 及 輸 出 位 置 之 後 , 就 可 以 將 影 片 檔 拖 曳 到 空 白 位 置

3GP Converter 便 會 即 刻 開 工 , 幫 你 輸 出 所 需 格 式 。其 實 一 般 影 片 用 單 音 都 己 經 夠 啦。↓↓

28-Jan, 2005 Back to top


:: mute 鬼 左 個 來 電 ringtone ::

有 來 電 時,又 唔 想 聽,又 想 整 息 Ringtone,就 要 長 按「錄 音」鍵 就 可 以 喇。

 
28-Jan, 2005 Back to top


:: 從 U636 把 檔 案 移 出 移 入 ::

近 來 經 常 要 把 媒 體 檔 案 放 入 去 U636 試 玩 , 大 家 把 jpg 相 片 、 3gp/mp4 影 片 、 mp3/midi 音 樂 檔 放 進 去 U636,其 實 可 以 直 接 經 PC 助 手 , 把 檔 案 拖 曳 去 「 Inbox 」 或 者 「 Memory Card 」 裡 頭 , 速 度 上 其 實 比 起 直 接 經 SD 讀 咭 機 取 存 為 慢 . . . 不 過 就 方 便 嘛 。28-Jan, 2005 Back to top


:: 神 奇 聲 控 短 訊 服 務 ::

頭 先 逛 一 逛 電 訊 盈 科 的 網 站,發 現 原 來 佢 有 一 個 神 奇 聲 控 短 訊 服 務,只 要 打 去 老 電 的 接 線 生 講 低 Message 就 會 幫 你 發 出 去。

此 項 24 小 時 接 線 生 服 務 非 常 方 便 , 您 只 須 要 透 過 您 的 電 訊 盈 科 手 機 輸 入
* 1388 , 說 出 您 的 短 訊 內 容 ( 中 文 或 英 文 均 可 ) 及 接 收 此 短 訊 的 流 動 電 話 號 碼 , 電 訊 盈 科 流 動 通 訊 就 會 即 時 代 您 發 出 短 訊 , 與 使 用 自 己 的 手 機 發 送 短 訊 無 異 !

收 費 亦 非 常 簡 單 ! 您 只 會 於 每 次 輸 入 * 1388 時 被 收 取 通 話 費 用 及 按 每 個 發 出 的 短 訊 收 費 。 如 欲 享 有 更 多 優 惠 , 請 同 時 選 用 全 新 短 訊 易 套 餐 !

個 別 短 訊 如 果 您 並 無 選 用 月 費 套 餐 , 則 可 選 用 獨 立 短 訊 , 個 別 收 費 , 詳 情 如 下 : 短 訊 收 費 ( 每 個 ) :網 內 免 費, 其 他 本 地 網 絡 $0.8,海 外 ﹣ 菲 律 賓 網 絡 $1.5,海 外 ﹣ 其 他 地 區 $2。

28-Jan, 2005 Back to top


:: 幫 聯 絡 人 加 大 頭 相 片 ::

還 以 為 要 花 時 間 自 己 剪 裁 一 些 來 電 照 片 俾 老 友 記 , 原 來 u636 已 經 內 置 了 剪 裁 功 能 。

從 「功 能 表」>「資 料 庫」 進 入 並 「檢 視」 圖 片,當 圖 片 出 現 時 按 下 「目 錄」 > 「裁 剪」 便 會 見 到 如 右 圖 的 介 面 , 俾 個 框 框 你 去 選 定 靚 靚 的 大 頭 相。

如 果 你 見 到 畫 面 上 方 的 設 定 係 W=182,H=182 的 話 , 你 就 係 剪 緊 大 頭 相 。

這 時 按 「目 錄」 > 「格 式」 更 可 以 轉 換 至 「牆 紙 設 定」,畫 面 上 方 的 尺 寸 設 定 會 改 為 W=240,H=320,好 讓 你 炮 製 一 張 喜 愛 的 背 景 圖 案 。

其 實 當 你 於 電 話 簿 聯 絡 人 的「基 本 項」設 定 頁 面 時,按 一 下 右 鍵 便 會 進 入「擴 充 項」,選 擇 最 底 一 項「選 擇 頭 像」都 可 以 進 入 資 料 庫 檢 視 圖 片 並 剪 裁 大 頭 相,此 個 設 計 真 的 很 方 便 用 家 啊 !!

27-Jan, 2005 Back to top

 

:: 華 為 遊 樂 場 ::

成 功 安 裝 到 Java 程 式 , 少 不 免 要 安 裝 遊 戲 玩 下 , 話 埋 我 每 日 都 要 坐 上 2∼3 小 時 的 長 途 車 , 身 邊 有 一 兩 個 遊 戲 消 磨 時 間 係 唔 少 得 哩。

網 上 不 少 Java Games 的 分 享 及 下 載 , 要 配 合 u636 的 大 螢 幕 , 要 去 找 Sony Ericsson S700 系 列 的 遊 戲 就 可 以 , 不 過 於 u636 上 執 行 的 時 候 , 畫 面 最 低 的 一 行 係 顯 示 唔 到 , 可 以 被 u636 最 頂 的 標 誌 列 佔 去 了 空 間 哩 。


如 果 安 裝 時,U636 出 現「無 效 的 描 述 檔 案」,試 一 下 把 java 檔 案 的 名 字 裡 頭 的 中 文 字 及 空 隔 刪 去,再 重 新 安 裝 一 下,可 能 會 有 幫 助。

↖ kart 無 乜 驚 喜 的 賽 車,畫 面 一 般; ↑ minigolf 比 起 以 前 的 minigolf "鵰" 轉,畫 面 靚; ↗ Kingkong 好 玩 但 係 易 玩,一 程 長 途 車 就 打 爆,畫 面 靚
↖ XIII 好 玩,要 你 一 路 蹲 低 身 射 人 的 動 作 遊 戲,打 爆 左 會 有 個 secret code: 1984 被 你 玩 多 一 次;↑ Prince of Persia - The Two Thrones 比 較 豐 富 的 動 作 遊 戲,原 來 結 局 要 打 死 自 己!畫 面 靚;↗ Magical Mahjong 13 隻 麻 雀 , 可 以 買 寶 物 幫 你 出 戰 四 方 城,不 過 介 面 係 英 文,欠 親 切。

↖ Ancient EmpiresII
好 多 人 推 介 的 戰 棋 遊 戲,玩 多 幾 版,要 花 你 成 粒 鐘 先 可 以 過 關 啊;↑ Asphalt Urban GT2 一 個 城 市 的 賽 車,要 把 對 車 把 對 手 撞 倒,還 要 利 用 Nitro 追 近 對 手;↗ Xyanide 2D 太 空 射 擊 遊 戲。

↖ Dragon Force 射 擊 遊 戲,畫 面 細 的 話,好 似 好 難 避 開 大 戰 機 的 連 環 炮 彈..;↑ Sonic The Hedgehog 出 曬 名 的 超 音 鼠,由 世 喜 移 植 到 手 機 的 Java 版 本,一 樣 咁 爽,不 過 玩 玩 下 就 好 想 要 一 個 joystick; ↗ Steve Davis Snooker 開 著 手 機 慢 慢 跟 手機 篤 下 波,調 得 準 到 位 係 最 緊 要 。

↖ Vans Skate and Slam
又 係 Gameloft 出 品 的 滑 板 遊 戲 ,唔 只 俾 你 響 街 上 滑 上 滑 落,還 可 以 滑 上 欄 杆;↑ Scarlottis 一 個 為 家 人,要 找 黑 幫 報 仇,你 要 控 制 佢 企 番 個 好 位 ,一 個 一 個 把 黑 幫 一 舉 消 滅。;↗ Mini Golf: Castles 3 個 courses 27 個 洞,一 個 女 子 golf 遊 戲,不 過 裡 頭 好 多 機 關,努 力 打 出 最 低 杆 數,擊 敗 其 他 的 電 腦 玩 家。

↖ Johnny Crash
估 唔 到 炮 彈 飛 人 都 成 為 了 一 個 遊 戲,調 好 角 度 一 發 炮,就 要 好 好 控 制 Johnny 飛 到 最 遠 地 方 落 地;↑ Sim Fishing 一 個 釣 魚 愛 好 者 喜 歡 的 遊 戲;↗ Kingdom of Heaven 以 同 名 電 影 為 主 題 的 遊 戲。

↖ Rainbow Six 3
以 前 約 埋 幾 個 老 友 去 網 吧 玩 Rainbow Six 玩 到 天 光,依 家 一 隻 友 響 手 機 玩 Java 版,雖 然 唔 係 第 一 身 角 色 ,不 過 都 好 有 Feel;↑ Rainbow Six Lockdown 介 紹 過 Rainbow Six 3 就 一 定 要 跟 著 介 紹 埋 呢 一 個 Rainbow Six Lockdown 版 本,我 覺 得 Lockdown 版 本 比 起 RS 3 畫 面 靚 一點 好 玩 一 點,寫 緊 文 章 這 一 刻,我 才 玩 到 去 Mission 4 ;其 他 精 彩 的 Java 遊 戲 網 站 介紹

 • http://www.mml.com.tw/topicdetail.php?f=195&t=49433
 • http://masyaka.ru/games/s700/

28-Jan, 2005 Back to top

 

:: 安 裝 Java 程 式 ::

玩 了 兩 日 Video Call 同 埋 MMS 都 悶 了,終 於 要 響 電 腦 安 裝 番 U636 跟 機 來 的 手 機 軟 件「PC 助 手」,依家 有 機 會 去 試 下 安 裝 Java 遊 戲 及 應 用 程 式 。

響 「PC 助 手」裡 頭 篤 下 篤 下,去 到「多 媒 體」的 介 界,還 滿 心 歡 喜 以 為 直 接 把 Java 檔 案 拖 進 去 Java folder 就 能 夠 安 裝 好 Java 程 式,不 過 無 論 點 樣 拖,部 機 都 無 反 應 。

好 彩 多 得 高 音 楷 的 指 導,原 來 要 先 按 下 工 具 列 上 的 Java 按 鈕 , 再 選 擇 所 需 的 *.Jar 及 *.Jad 檔 案 便 可 以 送 上 去 你 的 U636 裡 頭。

成 功 安 裝 好 之 後,U636 會 有 一 個 安 裝 成 功 的 溫 馨 提 示 給 你。

我 準 備 了 有 關 畫 面 給 你,跟 著 做 就 應 該 無 問 題 啦。安 裝 Java 程式時,記 著 部 手 機 要 跟 PC 助 手 處 於 連 線 狀 態 之 內 啊 !

26-Jan, 2005 Back to top


:: 裁 番 張 牆 紙 ::

用了 好 幾 天,都 係 時 間 自 己 炮 製 番 一 張 稱 身 的 V 牆 紙 Wall Paper,如 見 你 未 識 設 定 牆 紙,就 實 好 簡 單 。

 • 把 一 張 240 x 320 的 圖 片 複 製 到 SD 咭 裡 頭
 • 於 手 機 功 能 表 中 選 擇「資 料 庫」
 • 跟 著 你 可 以 到 圖 片 或「儲 存 卡」(SD 咭) 裡 面 查 閱
 • 選 好 圖 片 時,按 「檢 視」打 開 相 片
 • 按「目 錄」及「牆 紙」便 可 以 設 定 好 喇 。

↙ [ 左 ] 原 張 240 x 320 人 像 牆 紙; ↘ [ 右 ] 放 入 去 U636 後 於 主 畫 面 可 見 之 映 像,由 於 畫 面 上 方 顯 示 著 各 類 型 標 誌 以 及 大 時 鐘,其 實 畫 面 方 法 80 點 高 的 部 份 都 被 遮 蓋 著 , 所 以 你 自 己 去 剪 裁 時,要 儘 量 要 避 開。↖ 關 上 面 蓋 時 , 會 立 刻 顯 示 牆 紙 圖 案 , 不 過 由 於 外 蓋 螢 幕 是 是 四 方 98 x 98 點 的 關 後 , 圖 片 最 上 及 最 下 端 的 40 點 高 部 份 會 被 刪 去 , 圖 片 中 間 240x240 的 映 像 就 剛 剛 外 蓋 螢 幕 出 現 。 由 於 外 蓋 螢 幕 同 樣 會 出 現 系 統 標 誌 及 時 間 顯 示 , 所 以 同 樣 要 小 心 預 留 空 間 ; ↗ 用 番 原 本 張 相 片 作 出 說 明,會 比 較 清 楚 吧 !!

 

26-Jan, 2005 Back to top


:: 已 訂 9 萬 部 手 機 被 迫 急 推 計 劃 ::

明 報 專 訊 1 月 12 日 】 知 情 人 士 透 露 , 電 盈 (0008) 是 次 「兵 行 險」 , 急 於 推 出 6 個 月 免 費 測 試 計 劃 , 主 要 是 因 為 電 盈 向 SUNDAY(0866) 第 二 大 股 東 華 為 訂 購 約 8 至 9 萬 部 第 三 代 流 動 電 話 (3G) 手 機 , 並 已 印 上 電 盈 的 商 標 。

若 按 每 部 手 機 1500 元 計 算 , 電 盈 是 次 計 劃 涉 及 金 額 1.35 億 元 。 此 外 , 電 盈 表 示 , 公 佈 計 劃 後 不 足 24 小 時 , 已 錄 得 逾 3 萬 名 市 民 登 記 。電 盈 一 直 未 有 披 露 是 次 推 出 半 年 優 惠 的 申 請 限 額 , 但 由 於 該 公 司 免 費 推 出 送 手 機 試 用 服 務 , 故 有 關 限 額 備 受 市 場 關 注 。 知 情 人 士 指 出 , 電 盈 向 華 為 訂 購 8 至 9 萬 部 Platinum U636 型 號 3G 手 機 , 加 上 未 有 預 計 私 有 化 SUNDAY 失 敗 , 故 急 於 推 出 測 試 服 務 。

推 出 不 足 1 日 已 錄 3 萬 人 登 記 。 據 瞭 解 , 電 盈 至 昨 日 上 午 8 時 前 已 有 逾 7000 名 市 民 申 請 , 而 至 下 午 5 時 則 已 超 過 3 萬 名 市 民 申 請 。

野 村 證 券 電 訊 分 析 員 何 景 行 於 報 告 中 指 出 , 電 盈 是 次 計 劃 的 市 場 推 廣 費 用 及 手 機 補 貼 費 用 為 2000 萬 元 及 1.1 億 元 , 有 關 金 額 與 電 盈 去 年 全 年 除 稅 、 利 息 、 折 舊 及 攤 銷 前 盈 利 (EBITDA) 約 67 億 元 比 較 , 涉 及 的 金 額 有 限 。 他 表 示 , 不 認 為 測 試 計 劃 會 加 劇 流 動 電 話 市 場 競 爭 , 反 而 電 盈 數 月 後 正 式 推 出 服 務 後 , 才 直 接 衝 擊 市 場 。21-Jan, 2005 Back to top


 
:: 從 U636 認 識 華 為 ::

介 紹 U636 , 倒 不 如 先 介 紹 一 下 Hua Wei , 此 公 司 就 是 「 華 為 技 術 」 , 創 立 於 中 國 深 圳 並 由 1988 年 開 發 PBX 起 家 , 現 時 廠 房 設 於 深 圳 龍 岡 , 華 為 己 經 是 全 球 通 信 業 具 有 領 導 地 位 的 供 應 商 之 一 , 華 為 的 產 品 包 括 無 線 產 品 ( 如 UMTS 、 CDMA2000 、 GSM/ GPRS/ EDGE 及 WiMAX) 、 網 絡 產 品 ( 如 NGN 、 xDSL 、 光 網 絡 、 數 據 通 信 ) 、 增 值 服 務 ( 如 智 能 網 、 CDN/ SAN 、 無 線 數 據 ) , 以 及 移 動 和 固 定 終 端 。 於 2005 剛 獲 得 了 在 中 國 生 產 和 銷 售 手 機 的 許 可 。

有 一 位 台 灣 用 家 於 網 上 講 過 , 像 美 國 的 思 科 (Cisco) 及 加 拿 大 的 北 方 電 訊 (Nortel) , 華 為 也 生 產 ADSL 寬 頻 網 路 的 設 備 還 大 哥 大 的 整 套 3G 無 線 通 訊 設 備 , 所 以 華 為 基 本 上 是 一 家 專 業 化 的 商 用 通 訊 科 技 公 司 , 他 蠻 訝 異 他 會 去 做 手 機 這 種 民 用 且 薄 利 多 銷 又 高 度 競 爭 的 行 業 。

華 為 通 常 被 認 為 是 中 國 大 陸 最 成 功 的 IT 科 技 公 司 , 也 是 大 陸 科 技 含 量 最 高 的 IT 科 技 公 司 。 華 為 的 廣 告 還 不 弱 , 據 報 於 經 濟 學 人 (The Economist) 經 常 有 他 的 廣 告 ( 我 好 少 睇 The Economist !! ) 。

截 至 2006 年 1 月 , 華 為 在 國 際 市 場 上 覆 蓋 100 多 個 國 家 和 地 區 , 服 務 300 多 家 運 營 商 , 在 「 世 界 電 信 運 營 商 50 強 」 中 , 已 有 28 家 使 用 華 為 的 產 品 和 服 務 。21-Jan, 2005 Back to top


:: 初 戀 U636 ::

一 到 手 就 掛 著 玩 視 像 通 話 , 若 果 你 仲 未 睇 說 明 書 的 話 , 就 快 去 下 載 U636 用 戶 手 冊 繁 體 中 文 版 ( 2,645 KB ) 。

除 此 之 外,你 也 可 以 到 華 為 科 技 專 區 下 載 U636 最 新 版 本 的 PC 助 手 電 腦 軟 件。

你 還 攪 唔 清 楚 的 語 , 也 不 要 浪 費 六 個 月 免 費 使 用 , 快 到 電 訊 盈 科 頻 道 觀 看 有 關 U636 - 3G 手 機 使 用 示 範 , 按 下 面 的 連 結 就 可 以 即 刻 了 解 如 何 使 用 此 3G 手 機 的 各 項 功 能 , 並 感 受 3G 流 動 通 訊 科 技 帶 來 的 樂 趣 啊。

1. Platinum U636 基 本 功 能
2. 視 像 電 話 功 能
3. 數 碼 相 機 及 攝 錄 功 能
4. MMS 多 媒 體 訊 息 收 發 功 能
5. 流 動 電 郵 收 發 功 能
6. 手 機 流 動 上 網 及 相 關 功 能
7. 收 看 電 訊 盈 科 頻 道
8. 3G 國 際 漫 遊 服 務 / 常 用 電 話 號 碼


21-Jan, 2005 Back to top


:: u636 手 機 規 格 ::

用 番 華 為 對 u636 的 介 紹 打 頭 陣 最 好 啦 , 「 彙 集 3G 影 音 的 智 慧 科 技 , 讓 視 頻 溝 通 更 加 生 動 完 美 。 華 為 U636 手 機 , 影 音 功 能 卓 越 完 備 , 強 力 支 持 無 限 精 彩 的 3G 應 用 , 讓 您 隨 時 隨 地 暢 享 有 聲 有 色 的 互 動 樂 趣 。 」

 • 130 萬 像 素 180 ° 旋 轉 CMOS 攝 像 頭 , 4 倍 變 焦 , 支 持 白 平 衡 、 定 時 拍 和 連 續 拍
 • 26 萬 色 TFT 雙 彩 屏

  內 螢 幕 : 240 x 320 pixels ( 2.2 吋 26 萬 色 TFT )
  外 螢 幕 : 96 x 96 pixels ( 1.2 吋 26 萬 色 TFT )
 • 72 和 弦 /MP3 鈴 聲 , 媒 體 播 放 支 援 WAV 、 MP3 、 BMP 、 JPG 和 MPEG4 等 各 種 聲 音 、 圖 片 和 視 頻 格 式
 • 22MB內 存、藍 牙1.1、USB 傳 輸、
  JAVA 2.0、支援 SD/MMC 記 憶 卡
 • WCDMA / 3GPP FDD R99 2004-03 and GPRS
 • WCDMA 2100MHz 和 GSM 900/1800MHz
 • 尺 寸 ( 長 x 寬 x 厚 ) 96.5x 50.0x 24.5mm
 • 重 量 ほ 125g( 帶 標 準 電 池 )
 • 電 池 電 池 容 量 : 830mAh
 • 待 機 時 間 : 220 小 時 *
 • 語 音 通 話 時 間 : 150 分 鐘 *
 • 視 頻 通 話 時 間 : 60 分 鐘 *
21-Jan, 2005 Back to top


 
↓←↑→↓↖↗↘↙