My TOys in tEre-tErRiTOrY
home | add bookmark - tEre - tErRiTOrY | last update 15-Sep-2006 |

Home > My Toys > iPod
Apple iPod Shuffle
詳 細 : official site
購 自 : Mar 2005
狀 況 : 我 的 新 寵
:: iPod 技 術 規 格 ::


型 號 : iPod Shuffle 512MB:: 網 站 連 結 ::

主 要


ipodlounge
老地方冰果室
Apple iPod Updater
Apple Hongkong討 論 區


  亦軒耳機音樂世界
《 ipod Club 》
iPod 隨身帶
老地方冰果室 - iPod
香港新聞組-iPod
香港影音論壇
隨身影音討論館
iMacGuru.com
Pumb 派樂用家大本營


新 聞 稿

iPod Photo換彩芒
大熱iPod Mini
挑戰 iPodmini
新iPod色誘樂迷
iPod質感與樂趣
 

 
我 的 'toy'記


:: iPod ::

好 多 其 他 文 章 都 放 於 iPodG4 20G 裡 頭 。


:: iPod Shuffle 自 製 機 套 及 插 座 ::

想 找 一 個 iPod Shuffle 機 套 , 可 以 去 日 本 Shin Tanaka 的 網 頁 下 載 一 比 一 原 物 大 小 的 iPod Shuffle 紙 套 。 不 過 有 點 似 清 明 節 用 的 祭 品 。

除 了 機 套 之 外 , 還 有 幾 款 iPod Shuffle 插 座 , 有 心 的 話 可 以 整 番 一 個 送 俾 你 身 邊 擁 有 iPod Shuffle 的 朋 友 都 唔 錯 哩 。

 

:: CDEX CD to MP3 ::

雖 然 iTune 支 援 音 樂 光 碟 轉 換 到 Mp3 或 其 他 格 式 , 因 為 iTune 安 裝 於 沒 有 CD 盤 的 Notebook   (WinXP) 上 , 所 以 歌 曲 轉 換 的 工 作 要 交 俾 Desktop PC(Win98) 代 辦 。 當 然 係 用 上 項 好 的 CDEX 啦 , 它 還 可 以 自 動 從 網 上 CDDB 資 料 庫 下 載 有 關 歌 曲 的 詳 情 資 料 填 入 去 ID Tag 及 編 成 filename , 非 常 方 便 。


CDEX 從 SourceForce.net 網 站 下 載插 入 CD,可 自 動 從 網 上 讀 取 歌 曲 資 料歌 曲 可 以 轉 換 到 Wav , Mp3 等 格 式

如 果 要 稍 為 剪 輯 或 編 輯 歌 曲 , 可 以 參 考 以 下 軟 件 :

  • Mp3 Trim → 剪 輯 Mp3 及 加 強 音 量 的 軟 件 , 我 一 直 用 開 , 可 選 擇 fade-in/out 及 音 量 控 制 , 非 常 易 用 。 配 合 WinAMP 一 起 使 用 , 還 可 以 從 WinAMP player 得 取 歌 曲 的 時 間 。  • MP3DirectCut → 坊 間 流 行 的 免 費 Mp3 剪 輯 軟 件

  • Gold Wave 它 跟 Adobe Audition 一 樣 , 都 屬 於 專 業 的 音 樂 編 輯 程 式 , 所 有 上 面 軟 件 的 功 能 當 然 響 Gold Wave 有 曬 。

 

4.Mar.2005 Back to Top


:: 修 改 MP3 ID Tag ::

星 期 天 清 理 所 有 MP3 , 順 道 更 新 ID Tag , 無 用 到 iTune 反 而 下 載 了 呢 個 Mp3Tag 因 為 好 似 快 一 點 。

 4.Mar.2005 Back to Top


 
:: iPod 討 論 區 ::

要 學 用 一 件 新 產 品 , 第 一 件 事 係 要 先 詳 閱 說 明 書 , 第 二 件 事 係 要 自 己 嘗 試 , 第 三 件 就 緊 係 要 去 新 聞 組 又 或 者 討 論 區 裡 頭 迋 下 , 睇 下 其 他 網 友 對 產 品 的 使 用 心 得 及 介 紹 。

有 時 間 我 都 會 去 下 面 的 討 論 區 睇 下 學 下 野 。

Back to Top

 

↓←↑→↓↖↗↘↙

Back to top