My TOys in tEre-tErRiTOrY
home | add bookmark - tEre - tErRiTOrY | last update 13-Apr-2009 | mail@terewong.com |

Home > My Toys > P900
 
小 P 軟 體 介 紹

...製 作 中

計 算 機
Formula Calc Mathz Finanz Power Cal
    商 務 計 算 機 - 你 有 用 咩 ? 將 部 P900 升 級 至 Casio Fx-3900
系 統 工 具
Advanced Call Manager Key Mapper SMan Taskman
- 還 未 試 把 P900 的 按 鍵 重 新 定 義 , 例 如 把 上 網 鍵 換 作 藍 牙 啟 動 等 。 有 很 多 跟 機 的 程 式 , 是 沒 有 關 閉 選 項 的 , 使 用 SMan 可 設 定 關 蓋 後 只 保 留 一 些 程 式 運 行 , 其 餘 的 全 數 關 閉 幫 助 你 關 閉 幕 後 運 作 中 的 程 式 以 騰 出 記 憶 空 間 ,檢 查 運 行 中 的 程 式 , 有 需 要 時 做 一 下 壓 縮 記 憶 , 這 樣 系 統 運 行 便 更 流 暢 了 。
Tracker 管 理 工 具 Screen Capture YFTP FileMan
可 個 性 化 桌 面 的 軟 體 可 以 設 定 好 按 鍵 , 隨 時 把 擷 取 屏 幕 圖 像 , 以 jpg 格 式 儲 存 , 當 有 問 題 需 要 發 問 時 , 可貼 圖 研 究。 唔 止 可 以 經 P900 上 網 , 還 可 以 隨 時 上 FTP 下 載 所 需 資 料 。 內 置 的 檔 案 管 理 員 , 有 好 多 地 方 係 去 唔 到 。 要 用 呢 類 先 至 可 以 嚮 P900 裡 面 週 圍 去
應 用 程 式
HandyDay2004 HandyDates WorldMate mini GPS
行 程 管 理 程 式 , 可 以 一 次 過 睇 曬 今 日 行 程 以 及 to-do 事 項 等 日 期 記 憶 與 管 理 , 可 以 把 地 址 簿 裡 頭 的 生 日 日 期 全 部 加 入 去 日 曆 中 , 定 時 提 醒 你 好 友 的 生 日 世 界 時 鐘 一 次 過 盡 覽 五 個 國 家 之 不 同 時 間 一 個 令 人 驚 喜 的 軟 件 , 跟 據 你 身 處 的 網 絡 位 置 , 去 啟 動 指 定 程 式 、 響 鬧 、 又 或 發 送 SMS 等 , 例 如 當 你 跑 到 二 奶 的 家 時 可 以 自 動 關 閉 電 話 ! 可 參 閱 : WDA 討 論 區
     
Agile Messenger
可 以 俾 你 一 次 過 免 費 玩 曬 ICQR, AOLR, Yahoo!R 同 埋 MSNR 。 插 上 連 接 座 就 可 以 經 電 腦 上 網 , 尤 其 是 睇 緊 電 影 、 或 者 打 緊 機 就 好 用 , 唔 會 罷 住 個 螢 幕 。
     
資 料 庫 管 理
HandyDatabank 資 料 庫 HandyExpense
可 以 把 所 有 csv 格 式 轉 過 去 P900 裡 頭 、 例 如 村 巴 時 間 表 、 香 港 飲 食 大 全 等 。 可 惜 佢 未 有 filtering 的 功 能 , 還 是 差 一 點 帳 務 紀 錄 , 記 錄 所 有 公 司 使 費 , 跟 公 司 報 銷 費 用 就 唔 會 漏 報    
遊 戲
MSG Karting Mahjong Ogg Play
- 利 害 的 賽 車 遊 戲 、 乘 車 玩 呢 個 game 真 係 恨 死 隔 離 。 - 不 過 隻 牌 太 細 , 好 難 去 「 篤 」 佢 地 。    
電 子 書 / 相
Mobipocket Pro Repligo HandyBookV1.0 SplashPhoto
電 子 書 閱 覽 - 文 件 閱 讀 電 子 書 閱 覽 - 我 都 係 用 緊 佢 睇 番 以 前 Palm 的 電 子 書 哩 。 [ 見 我 的 後 記 有 所 介 紹 ] 看 圖 程 式 - 由 Palm 到 Symbian , 始 終 都 係 用 佢 睇 相 片 , 一 個 字 : 夠 爽
 
       

Back to top