My TOys in tEre-tErRiTOrY
home | add bookmark - tEre - tErRiTOrY | last update 11-Mar-2005 |

Home > My Toys > WQV-10


我 的 相 片 廊
CASIO WQV-10 相機手錶
詳細:official site
禮物:Feb 2002
狀況:週末跟身
:: WQV-10 規格 ::

[Image] : 176 x 144 pixels [Lens]: F2.8 fixed, f=1.1mm
[Focus]: distance 30cm to infinity
[Memory] : 1MB / Max 100 images [Display]: 78 x 80 dots / 20 x 20 mm / 4,096 Color [LCD]: Reflective STN Color LCD


我 的 相 片 廊
:: 更 多 相 片 ::
:: 更 多 相 片 ::

 

我 的 'toy' 記

:: Wrist Camera Drivers and Software ::

Casio 支 援 中 心 還 有 Wrist Camera 之 Driver 以 及 Link Software 下 載:

WQV LINK 3.0 PC Link Software for Windows
紅外線 PAD-5 (USB) Infrared adapter driver/utility
紅外線 PAD-2B (9-pin Serial)
Link Software for Palm OS
Link Software for CASSIOPEIA (Pocket PC)

2005.Mar.10 Back to Top


:: WQV-10 x 1,000 張 相 片 ::

用 AcdSee 睇 番 WQV 影 低 的 相 片 , 不 經 不 覺 原 來 已 經 影 左 差 不 多 1,000 張 相 , 用 左 佢 成 兩 年 , 換 左 唔 知 幾 多 次 電 池 , 但 依 家 載 著 佢 , 呢 兩 年 間 影 相 己 經 不 再 是 影 相 機 的 專 利 , 依 家 大 部 份 手 機 都 可 以 影 相 , 但 係 我 仍 然 鐘 意 佢 影 出 來 176x144 的 Snapshot 以 及 它 高 對 比 的 感 覺 。

雖 然 影 出 來 的 像 素 細 , 都 唔 代 表 印 不 到 相 片 , 我 就 曾 經 以 180 多 張 相 片 拼 湊 成 一 張 Matrix 去 曬 相 , 效 果 還 不 差 哩。

2004.2.07 Back to Top


:: WQV-10 將相片送番去 PC ::

用 WQV 手 錶 就 一 定 有 安 裝 經 外 線 及 WQV Link Ver.3.0 , 咁 就 可 以 把 手 錶 上 的 相 片 全 部 「 射 」 番 落 去 PC 裡 頭 , 好 好 保 存 。

2002.11.30Back to Top


:: WQV-10 又 跟 PDA 談 情 說 愛 ::

除 了 隨 機 附 送 的 WQV Link Ver.3.0 軟 件 外 , 一 路 以 外 Wrist Camera 也 可 以 下 載 附 設 程 式 跟 Casio 自 家 Cassiopeia ( 即 係 祇 支 援 Casio 的 PPC 機 ) 或 Palm / CLIE 傳 送 相 片。

Palm OS 用 之 CASIO WQV Color for Palm OS(R) Handhelds Version 2.2 可 於 此 下 載 (107Kb)。詳 情 可 以 參 閱 Casio Download

安 裝 WQV Color.prc 於 Palm 上 便 可 開 始 與 手 上 的 WQV-10 beam-相 片, 不 過 速 度 比 預 期 稍 為 慢 一 點 , 還 是 用 Desktop 處 理 你 的 相 片 為 上 策 吧 。

2002.3.29Back to Top


:: 如 何 拍 攝 清 晰 的 相 片::

其 實 新 型 號 已 經 加 入 了 indoor / outdoor 等 模 式 撰 擇 ,並 且 增 加 2/5/10 秒 timer 功 能。其 實 好 好 利 用 2 秒 的 timer 是 可 以 避 免 按 快 門 時 所 產 生 的 震 動 , 減 少 畫 面 不 清 。

2002.2.19Back to Top


:: PAD-2 ::

9 針 「 PAD-2B 」 的 連 接 接 ,要從 「 紅 外 線 設 備 」 的 項 的 中 央 從 「 ESI-9680 JetEye Serial Infrared Device 」

2002.2.19Back to Top


:: WQV-10 的 第 一 天 ::

呢 隻 相 機 錶 係 我 的 一 份 禮 物 ,亦 是 第 二 隻 Casio 的 Wrist Camera , 好 將 黑 白 型 號 引 退 。估 不 到 咁 快 就 出 第 二 代, 除 了 技 術 上 突 破 地 用 上 彩 色 LCD 真 實 地 反 映 相 片 內 容 之 外 ,功 能 上 明 顯 地 繼 WQV-1 改 良 不 少。例 如 清 楚 的 月 曆 , 時 鐘 的 背 景 顏 色 選 擇 , 以 至 檢 閱 相 片 的 預 覽 等 都 更 方 便 使 用 。

依 家 什 麼 消 費 品 皆 內 置 鏡 頭 , 如 電 話 及 電 子 手 帳 等 。 相 信 未 來 會 有 一 款 眼 鏡 , 連 上 令 人 查 覺 不 到 的 微 型 相 機 , 望 見 的 東 西 一 蓋 上 眼 簾 便 可 記 錄 至 記 憶 體 中。

2002.2.16Back to Top


 

Back to Top